منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 848
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 224
بازديد کل : 2563380
 
   
پيامدها وضررهاي بدعت
صاحب اثر: عبدالظاهر داعی  تاريخ درج مقاله:2012-02-10  تعداد بازديد:425
وقتي درمورد بدعت ها صحبت مي کنيم ، سوالي براي ما مطرح مي گردد که چرا اين بدعت ها به اين اندازه مذمت شده اند ، آيا ضرري دارند ؟ وآيا هم ضرر بدعت ها به اين اندازه است که انسان را به گمراهي بکشاند ، وگفته شده است که هر بدعت گمراهي است ، وگمراه کساني اند که از راه راست (صراط المستقيم ) دور مانده اند .

وقتي درمورد بدعت ها صحبت مي کنيم ، سوالي براي ما مطرح مي گردد که چرا اين بدعت ها به اين اندازه مذمت شده اند ، آيا ضرري دارند ؟  وآيا هم ضرر بدعت ها به اين اندازه است که انسان را به گمراهي بکشاند ، وگفته شده است که هر بدعت گمراهي است ، وگمراه کساني اند که از راه راست (صراط المستقيم ) دور مانده اند .

درپاسخ بايد گفت که بلي . بدعت ها به همان اندازه که گفته شده است ، بجز گمراهي چيز ديگري نمي باشد ، زيرا اين بدعت ها بزرگترين آسيب بر پيکر اسلام مي رسانند. ضرر اين بدعت ها در عقيده ، عمل ، عبادت وساير احکام اسلامي تاثير منفي دارد که آنرا مي توان دربخش های ذيل تقسيم نمود:

بخش اول : تاثير منفی بدعت در دين :

الف : اسلام را ناقص دانستن:  بدعت کار، با بدعت خويش چنان وانمود مي کند که دين ناقص است ، بنابراين برای اينکه دين تکميل گردد اين امور بدعتی بايد داخل آن گردد . واين بزرگترين جريمه ميباشد .

ب :  مخالفت با آیه ی شریفه (اليوم اکملت لکم دينکم ) :خطرناکترين ضرر بدعت ، تاثير منفي آن درعقيده ی مسلمانان ميباشد ، همه ميدانيم که  الله (جل جلاله) درقرآن عظيم الشان فرموده است : (اليوم اکملت لکم دينکم) امروز ما دين را براي شما کامل گردانيديم . بر اساس اين آیه ی شریفه مسلمانان ميدانند که  الله    کتاب کاملي را که قرآن عظيم الشان است نازل نموده ، وتمامي قوانين ضروري انسان در آن نهفته است ، تمامي احکام دين توسط قرآن عظيم الشان بيان وتوسط حضرت محمد (صلي الله عليه وآله و سلم)  تشريح وتوضيح شده است ، بنابراين اسلام به احکام جديدي براي عبادت ضرورت ندارد ، وهرگاه مسلمان مطابق قرآن عظيم الشان وسنت پيامبر عمل نمايد درحقيقت %100 دين اسلام را مراعات نموده است .

ج : برپيامبر تهمت زدن: بدعت ونو آوري دراحکام دين به اين معناست که شايد پيامبراسلام وظيفه ی خود را بصورت کامل انجام نداده ، دين را ناقص بيان داشته است ، بنابراين ضرورت به ايجاد احکام جديدي براي عبادت ميباشد که اين طرزديد کفر و تهمت بر حضرت پيامبر( صلي الله عليه وسلم) ميباشد ، درغير آن هيچ ضرورتي به ايجاد ونو آوري احکام جدِيد که آنرا جزء عبادت پنداريم نميباشد .

د : ازبين بردن يک سنت پيامبر(صلي الله عليه وسلم): علماء ودانشمندان اسلام به اين نظرند که هربدعت يک سنت پيامبر(صلي الله عليه وسلم) را ازبين ميبرد. بگونه مثال امروز در بين مسلمانان در روز دوم وسوم جنازه يک متوفي مراسم فاتحه خواني که اصلي در دين نداشته رواج شده است ، اين بدعت سنت جنازه خواني واشتراک درمراسم تدفين را که هردو داراي ثواب واجرميباشند از بين ميبرد زيرا بسياري اشخاص بعد ازشنيدن خبروفات يک متوفي ميگويند مشکل نيست فردا به فاتحه اش ميرويم .

بخش دوم : تاثير منفی بدعت درخود شخص بدعت کار: شخص بدعت کار ضرر هايی را برای خود جلب ميکند که عبارت اند از :

الف : فساد درعقيده : شخص بدعت کار نخست عقيده ی خود را خراب ميکند ، زيرا معقتد بودن به بدعت ها بالآخره انسانرا به گمراهی وکفر ميکشاند .

ب : عملش مردود ميباشد : هيچ عمل بدعت کار مورد قبول  الله   قرار نميگيرد .

ج : توبه اش قبول نميشود ، تا وقتيکه بدعتش را ترک نموده ، واز آن توبه کند .

د : از امت بودن پيامبرصلی الله عليه وسلم خود را خارج ميکند : پيامبرصلی الله عليه وسلم ميفرمايد که (من رغب عن سنتی فليس منی) کسيکه از سنتهای من دوری نمود از جمله ی من نيست . به اين اساس بدعت کار با زياده روی در امور از سنتهای پيامبر دوری ميکند که اين عملکرد او را از امت آنحضرت خارج ميسازد .

هـ : از حوض پيامبر محروم ميگردد .

و : از جمله ی کسانی محسوب ميشود که بدون علم بر الله سخن ميگويند .

بخش سوم : تاثير منفی بدعت در انتشار اسلام : بدعت کار نه تنها اينکه از داخل ضربه برپيکر اسلام ميزند ، بلکه اشتباه خطرناک ديگرش اينست که ساير مردم غير مسلمان را در دوری از اسلام تشويق ميکند ، که اينگونه ضرر را ميتوان درنقاط ذيل تشريح نمود :

 الف : دشمنان اسلام را در متهم نمودن دين مقدس اسلام همکاری نمودن : اکثرا دشمنان اسلام برای اينکه مردم جهان را از دين مقدس اسلام به دور نگهدارند ، اتهاماتی بر اسلام وارد می کنند که دراحکام دين مقدس اسلام وجود ندارد ، ولی اهل بدعت با وارد نمودن افکار غير درست وانديشه های غير اسلامی ، به دشمنان شانس مي دهند که به گفته بعضی ها تبر آنها دسته پيدا کند ، وبه ضد دين مقدس اسلام تبليغ کنند .

ب : متنفرساختن مردم ازدين مقدس اسلام : بدعت ها غالب امور بسيار بدي ميباشد که به اسم اسلام در بين مردم پخش ميگردد ، لهذا غيرمسلمانان با ديدن چنين اعمال زشت ميان مسلمانان آنرا جزيي از اسلام دانسته از پذيرش اسلام متنفر ميشوند .

بسياري از مردم بعضي ازعادات قومي وقبیله ای خويش را جزء عبادت پنداشته ، به عوض اينكه اين اعمال بدعتي فايده ای به دين برساند بلكه مردم را از دين متنفر ميسازند ، اين عادات كه عبارت ازخود سازي ها ، خوردن غذا در روز وفات کسي ،روزهاي چهل، سالگره ها براي مردگان، پختن غذا براي شركت كننده گان درمراسم جنازه ، پختن غذاي زياد درمنزل عروسي وغيره اموريكه اصل در اسلام نداشته ويا اينكه نتيجه تفسيرغلط ازدين مي باشند ،از جمله اموريست كه در دين مقدس اسلام نصوصي درمورد آنها موجود نيست ، بعضي از مردم آنرا براي خود اختراع نموده وجزء عبادت ميشمارند ،درحاليكه دين مقدس اسلام همدردي وكمك با فاميل متوفى را لازم دانسته ، حق آنان است كه برايشان كمك شود،نه اينكه آنان مجبور شوند تا براي ديگران غذا آماده سازند،همچنان غذاي(وليمه) كه بايد درمنزل شوهر به اختيارورغبت داماد ترتيب گردد ، و اين غذا مطابق توان خودش باشد، اكنون شكل ديگري را بخود گرفته،زيرا فاميل دختر او را مجبور ميسازند تا مصارف منزل آنانرا داماد آماده سازد. كه اين كار يك نوع نوآوري وظلم است كه نه تنها اساسي در دين مقدس اسلام ندارد بلکه  مخالفت صريح از احکام الهي ميباشد .

همچنان طويانه گرفتن يك بدعت غير اسلامي است كه ، بسياري مردم آنرا با مهرزن كه حق خود عروس ميباشد ،فرق نمیگذارند ، وپدران وبرادران عروس اين پول را قبلا در جيب هاي خود انداخته،وبعضي ازجاهلان آنرا درمهر زن محاسبه ميكنند كه اين كارغير مشروع ومخالف احكام اسلامي مي باشد . زيرا مهر زن همان مقدار پول ويا مالي است که هنگام نکاح براي عروس تعيين ميشود وحق تصرف آن در شريعت اسلامي صرفا بدست همان زن بوده ، وساير اعضاي فاميلش درآن هيچ حقي ندارد .

براي يک مومن حقيقي لازم است تا ميان عادات خود وعبادات فرق نمايد ، وهرکاريکه درنصوص ديني اساس نداشته باشد آنرا ترک نمايد .

دربعضي از جاها بعضي از آداب و رسوم قومي وقبیله ای مردم ، جزء عبادت پنداشته مي شود ، درحاليكه اين عادات نه تنها عبادت نيستند ، وثوابي ندارند ، بلكه گناه بوده وبراي كننده آن هيچ منفعتي را بوجود نمياورد .

مثلا در قرآن عظيم الشان  الله    ميفرمايد : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين...) صدقه ها فقط براي فقراء ومسكينان ميباشد ، بر اساس اين حكم الهي تنها كسيكه ميتواند از صدقه (پول زكات ، خيرات هاي نفلي وغيره) استفاده نمايد كه فقيرومسكين باشد ، ولي بعضي از مردم يا صدقات را به شكل محافل ترتيب نموده ، حق فقراء ومساكين را به مردم پولدار وتوانمند مي دهند ، و يا محافل ودعوت هاي خويش را درنهايت خيرات مينامند . براي يک مسلمان با اخلاص لازم است که سعي وتلاش ورزد ، تا عادات ورواج هاي قومي را از عبادت فرق نموده ، ومطابق شرايط عبادت ، به پرستش پروردگار خويش مبادرت ورزد .

ج: بدعت مخالف دوستي با  الله (جل جلاله) وپيامبرست : مسلمان حقيقي هميشه سعي وتلاش ميورزد که  الله   را دوست داشته باشد ، همچنان ميخواهد که  الله   او را دوست داشته باشد ، اکنون سوال پيدا ميشود که ماچگونه ثابت ميتوانيم که  الله (جل جلاله) را دوست داريم ، و الله   چگونه ما را دوست ميداشته باشد .

پاسخ اين سوال را قرآنکريم براي ما بيان ميکند ( قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببکم الله) بگو اي پيامبر! اگرشما  الله (جل جلاله) را دوست داريد مرا متابعت کنيد ، تا  الله (جل جلاله) شما را دوست داشته باشد.

بنابراين هرگاه ما  الله (جل جلاله) را دوست داريم لازم است که پيروي از پيامبرصلي الله عليه وسلم کنيم .

وهرگاه از پيامبرصلي الله عليه وسلم پيروي کنيم  الله (جل جلاله) ما را دوست ميداشته باشد .

پيروي از پيامبرصلي الله عليه وسلم زماني شده ميتواند که ما مطابق گفتار ، اعمال واموريکه آنرا پيامبر تاييد نموده است عمل کنيم .

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ لِي يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّة )

حضرت انس رضي الله عنه ميگويد که پيامبرصلي الله عليه وسلم براي من گفت : اي پسرکم !هرگاه توان داشته باشي که صبح وشام کني ودرقلبت براي هيچ کسي کدورتي نباشد، اين کار را بکن ، سپس گفت : اي پسرکم ! اين سنت من است ، وهرکسي سنتم را زنده کند ، او مرا دوست دارد ، وهرکسي مرا دوست داشته باشد ، همراي من درجنت بامن يکجا ميباشد . ترمذي شريف كتاب العلم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم حديث شماره (2602 )‏.

ومن الله التوفیق

 


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه